Concurrentie

Jaarverslag 2022

Het BIPT ziet toe op de ontwikkeling van de concurrentie op basis van de kwaliteit, prijzen of innovatie. In het kader van de marktanalyses in de elektronische-communicatiesector definieert het BIPT de relevante markten en stelt vast of bepaalde operatoren aanmerkelijke macht bezitten op deze markten. Desgevallend worden hen specifieke verplichtingen opgelegd. Het jaar 2022 werd gewijd aan verschillende voorbereidingen met het oog op het komende nieuwe onderzoek van de breedband- en omroepwholesalemarkten. Het BIPT controleert de tenuitvoerbrenging van de verplichtingen die aan de operatoren met een sterke machtspositie zijn opgelegd, waaronder deze die erin bestaat referentieaanbiedingen uit te werken om toegang tot de infrastructuur van de operatoren met een sterke machtspositie mogelijk te maken voor de andere operatoren. De tarieven van de referentieaanbiedingen moeten worden bepaald conform de kosten van een efficiënte operator. Naast de marktanalyses is het BIPT gestart met de eerste analyses over de toegang tot de dropkabel (die de eindklant verbindt met het netwerk van de operator) op de glasvezelnetwerken en op de coaxnetwerken. Het BIPT is ook beginnen nadenken over de invoering van de keuzevrijheid wat betreft de modem voor de breedband- en televisiediensten.

De website glasvezelinfo.be biedt een antwoord op de vele vragen die een grootschalige glasvezeluitrol oproept, en sensibiliseert verschillende doelgroepen over het nut en belang van glasvezel. Ze werd in 2022 aangevuld met een glasvezelkaart waarop de stand van zaken en de evolutie van de uitrol in België te zien is. Het BIPT heeft ook een studie gepubliceerd die de 5G-toepassingen in het buitenland identificeert. Deze studie werd gepubliceerd ter inspiratie van de Belgische ondernemingen en om zich ervan te vergewissen dat de zeer binnenkort te verwachten 5G-uitrol gepaard gaat met een snelle take-up van deze nieuwe technologie.

Het BIPT ziet toe op de marges tussen de retailprijzen en de wholesaleprijzen.

Het BIPT voert jaarlijks een nationale en een internationale analyse uit van de elektronische-communicatietarieven. Het BIPT analyseert eveneens de kwaliteit van vaste en mobiele breedbandnetwerken in België. De eerste uitgave van zijn kwalitatieve studie had aangetoond dat het goed gesteld was met de netwerkdekking in België, zowel van de vaste als de mobiele netwerken. In de lente van 2023 wordt een tweede verslag verwacht dat uitgebreid wordt met nieuwe onderwerpen.

Het BIPT volgt de voorbereiding op de voet van de switch off van het kopernetwerk van Proximus daar waar hij glasvezel heeft uitgerold. Het BIPT heeft een studie opgestart met als uitgangspunt een enquête bij Proximus en de gebruikers van zijn kopernetwerk. Zij worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over hun ervaringen.
Het BIPT volgt andere ontwikkelingen op de markt, zoals de concentratiebewegingen die er plaatsvinden. Meer specifiek werd in 2022 de concentratie tussen VOO en Orange Belgium onderzocht. Het BIPT volgt ook de komst van de “towerco’s” in België en houdt toezicht op de betrekkingen tussen de verschillende spelers.

In 2022 heeft het BIPT zich bovendien gebogen over de impact op het milieu van de elektronische-communicatiesector door een studie te laten uitvoeren die de ecologische voetafdruk van de telecommunicatienetwerken gedurende de afgelopen vier jaar analyseert. De resultaten tonen dat er in de huidige praktijken en de strategische doelstellingen van de operatoren al rekening wordt gehouden met de problematiek van de duurzaamheid. Het BIPT zal verder toezicht blijven houden op de sector met betrekking tot de duurzaamheidskwestie in de toekomst.

Het BIPT heeft in 2022 ook het jaarverslag over de monitoring van de universele dienst en het verslag over de netneutraliteit gepubliceerd.

Het postobservatorium dat in 2010 door het BIPT in het leven is geroepen, maakt het mogelijk om de ontwikkelingen in de postsector te volgen.

Het BIPT controleert de toepassing van de Europese Verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten. In dat kader heeft het de tarifering geanalyseerd van de aanbieder van de universele dienst, bpost, om eventuele onredelijk hoge tarieven te identificeren. Uit die analyse is gebleken dat een grondiger onderzoek nodig zal zijn over de verdeling van de kosten binnen de analytische boekhouding van bpost.

Het BIPT heeft de kwalificatie (universele dienst, openbaar of commercieel) van verschillende diensten van de universelepostdienstaanbieder, bpost, gevalideerd, alsook de analytische boekhouding ervan. Het werkte ook voort aan de uitbreiding van een methode die het mogelijk maakt om de nettokosten van de universele dienst te controleren in het geval dat bpost een aanvraag ter compensatie zou indienen.

Het BIPT heeft zich bovendien gebogen over de duurzaamheid van de postactiviteiten. Het BIPT heeft een openbare enquête georganiseerd met als doel meningen te vergaren en voorstellen te ontvangen over de mogelijkheden van een meer ecologische pakketbezorging en, in het bijzonder, om het vervoer tijdens de laatste kilometer duurzamer te maken.

De volledige versie van het jaarverslag lezen (PDF)